Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van dienstverlening door HR Innovations Group bv, hierna te noemen het adviesbureau, en zijn opdrachtgevers. WorKapacity is een geregistreerde handelsnaam van HR Innovations Group.

2. Afwijkende bedingen
Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk door het adviesbureau zijn bevestigd.

3. Definities
a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft of een offerte dan wel voorstel accordeert tot dienstverlening door adviesbureau. b) Opdracht: de overeenkomst tussen adviesbureau en opdrachtgever. c) Cliënt: een door de opdrachtgever aangewezen medewerker, of persoon die zelfstandig het adviesbureau heeft benaderd, en door adviesbureau voor begeleiding is geaccepteerd. d) Offerte: offertes van het adviesbureau zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Het adviesbureau zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Bedenktijd
Cliënt ziet uitdrukkelijk af van de mogelijkheid van 14 dagen bedenktijd.

5. Totstandkoming
Een opdracht komt tot stand doordat opdrachtgever de opdrachtbevestiging of offerte van adviesbureau schriftelijk, mondeling of via online invulformulier aanvaardt. Voor zover het individuele begeleiding betreft geldt dit tot het tijdstip dat cliënt te kennen geeft deze begeleiding door adviesbureau niet langer op prijs te stellen of te willen aanvaarden. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich heeft teruggetrokken dan blijven niettemin alle bepalingen van onderhavige overeenkomst geldig; met name bepalingen ten aanzien van betalingsverplichtingen door opdrachtgever en de bepalingen omtrent vertrouwelijkheid van gegevens. Indien cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze Algemene Voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin tussen opdrachtgever en adviesbureau geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en deze door opdrachtgever wordt ingeroepen.

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Bij zakelijke opdracht geldt dit eveneens voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het adviesbureau betrokken (zullen) zijn. Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een wifi en/of datanetaansluiting.

7. Persoonlijk gebruik, verbod commerciële exploitatie en vertrouwelijkheid 
Alle faciliteiten, informatie en diensten staan cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met loopbaanoriëntatie, arbeidsmarktoriëntatie, re-integratie- of outplacementtraject. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij om informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of elk ander gebruik dat niet in strikte zin vervat ligt aan adviesbureau verstrekte opdracht. De door adviesbureau verstrekte en ter beschikking gestelde testen, documentatie, digitale tools voor e-learning of toegang tot de arbeidsmarkt zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op deze vertrouwelijkheid is gewezen of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

8. Weigering, opschorting en beëindiging
Adviesbureau behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen medewerker niet, dan wel onder beperkende voorwaarden, voor begeleiding te accepteren. Indien het kennismakingsgesprek hiertoe aanleiding geeft, zal adviesbureau opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Opdrachtgever en werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en/of  andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer. Mocht zich, in afwijking van de informatie die voorafgaand is verstrekt, verandering van omstandigheden voordoen die ernstige belemmering inhouden voor uitvoering van de opdracht, kan adviesbureau de begeleiding beperken, tot nader tijdstip opschorten, dan wel beëindigen. Adviesbureau heeft het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Adviesbureau is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat adviesbureau is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door het adviesbureau is toegestaan en geschiedt uitsluitend met inachtneming van alle wettelijke bepalingen inzake de waarborg van AVG voorwaarden. Zie ook de separate privacy verklaring van adviesbureau.

10. Personeel
5.1 Wijziging adviesteam Het adviesbureau kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met het adviesbureau plaatsvinden.   
5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

11. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die het adviesbureau noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

12. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.   Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.   Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.   Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

13. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.   Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal het bureau dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.   Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal het adviesbureau de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

14. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die het adviesbureau verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Het adviesbureau kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.   In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

15. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.   Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.   Het bureau mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.   Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

16. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het bureau. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.   De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Adviesbureau behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet. Verder behoudt adviesbureau zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, uitsluitend en voor zover hierbij geen vertrouwelijke kennis op derden wordt overgedragen.

17. Vertrouwelijkheid
Het adviesbureau is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

18. Aansprakelijkheid
Het adviesbureau is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij de opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.   Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

19. Overmacht
Indien zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst verhinderen en welke niet zijn toe te rekenen aan adviesbureau dat heeft deze het recht om zich op overmacht te beroepen. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van adviesbureau opgeschort. Indien door overmacht de nakoming van de verplichtingen door adviesbureau niet mogelijk is en langer dan 2 maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daar een verplichting tot schadevergoeding tegenover staat.

20. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Klachten met betrekking tot deze overeenkomst kunnen schriftelijk (bemelman@hrinnovations.nl) worden ingediend bij de directie van HR Innovations Group bv, KvK 64064557, Lijsterlaan 8, 2172 JW TEYLINGEN

 

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is momenteel leeg.Terug naar winkel